Deutsch English Serbsce

BROM BelCal® - Informacija

BROM-Service * Mĕjićel Manfred Brojer * Nowa hase 10 * 02625 Budyšin
Tel.: 03591 531654 * Faks: 03591 531655 * Mejlka: team(at)brom-belcal(dot)de
Tekst pytać:
| Domjaca strona | Downloady | Dokumentacija | Skazanje | Support | Pytamy naslědnika |
Husto stajene naprašenja

Powšitkownosć

Prašenje:Za kotru cilowu skupinu je BROM CMS/BelCal® koncipowany?
Wotmołwa:

System słuži w prěnim rjedźe k zestajenju a wuhotowanju internetnych projektow a bu z integrowanymi pokładowymi protykami / rezerwowanskim zarjadnistwom specielnje za wobsedźerjow dowolowych bydlenjow, pensijow a małych hotelow wuwity. Ale tež druhe móžnosće zasadźenja su předstajomne

Prašenje:Móže so darmotna BASIC-wersija BROM CMS/BelCal® tež wot firmow wužiwać?
Wotmołwa:

BASIC-wersija (wobmjezowane funkcije) je darmotna a móže so bjez wobmjezowanja tež wot firmow wužiwać.
Rozdźěle k PROFI-wersiji a aktualnej płaćiznje móža so pod Funkcije pohladać.

Prašenje:Je BROM CMS/Belcal® z EU-DSGVO konformny?
Wotmołwa:

Najprjedy ma so přispomnić, zo je kóždy webmaster sam za dodźerženje datoweho škita a přisłušacych postajenjow zamołwity. Na druhej stronje skići system wot wersije 3.930 někotre móžnosće. Tak móže so n.př. wozjewjenje cookieja zašaltować a wot administratora informacija k składowanym wosobinskim datam pósłać resp. ćišćeć.

Instalacija

Prašenje:Kotre wuměnjenja trjeba system?
Wotmołwa:

BROM CMS / BelCal® trjeba PHP-wobswět wersiju 7.0 abo wyše hač Server-API CGI abo FastCGI, datowu banku MySQL wot wersije 5.5.xx a webspace wot znajmjeńša 45 MB.

Doporučena je PHP wersija 8.3.xx a MySQL Server-wersija 8.0.xx. PHP wersije mjeńše 7.0 so wot BROM BelCal® hižo njepodpěruja.

Prašenje:Móže so BROM CMS/BelCal® pod XAMPP instalować?
Wotmołwa:

Ně - XAMPP wužiwa specielne přednastajenja PHP-wobswěta, kotrež korektnemu fungowanju systema zadźěwaja.
Wuměnjenje za BROM CMS/BelCal® je webspace z "woprawdźitej" PHP-wobswětaj wot wersije 7.0 z API CGI abo FastCGI a jedna datowa banka MySQL wot wersije 5.5.

 

Prašenje:Kak so BROM CMS/BelCal® instalije?
Wotmołwa:

Po tym zo buchu wšitke dataje přez FTP na webserwer nakładowane, dyrbi so jenož system wotwołać. Instalaciski script startuje a dyrbja so wšelake zapiski činić. Wosebje přistupne daty za datowu banku MySQL su wažne.
Pokiw:
Jeli měł so w prěnim wotrězku (kročel 1 a kročel 2) čerwjeny zapis jewić, tak njeje funkcionalita systema zaručena! W tutym padźe měli so wotpowědne změny na PHP resp. na datajowych přistupach činić, prjedy hač so instalacija přewjedźe.

Prašenje:Kak so dodawki instaluja? (module)
Wotmołwa:

Instalacija kaž tež aktualizacija na nowu wersiju modulow stanje so w admin-wobłuku přez Add-ons->module.
Downloadowa ZIP-dataja so prosće z "přepytowanjom" wuzwoli a potom z buttonom "Instalować" wobkrući. System samostatnje spóznawa, hač jedna so wo nowoinstalaciju, aktualizaciju abo hižo eksistowacu wersiju modula. Wuda so wotpowědna powěsć.

Prašenje:Kotre k dispoziciji stajene patchsy dyrbja so instalować?
Wotmołwa:

Prjedy hač so nowa wersija přewostaji, steja za wěstu dobu patchy k downloadej přihotowane. Dyrbja so stajnje jenož patchy instalować, kotrež za instalowanu wersiju přitrjechja. Při tym je pola patchow přeco podate, w kotrej wersiji su tute hižo zapřijate. Patchowe čisła su kaž sćěhowace natwarjene:

X X Y Y Y Z Z
Typ patcha relevantne
instalowane wersijne čisło
běžne čisło

Patchtyp 99 je za zakładny system resp. w zakładnym systemje integrowane module relewantny. Druhe typy su jenož trěbne, hdyž buchu wotpowědne module přidatnych modulow tež instalowane.

Prašenje:Móže so BASIC wersija na PROFI-wersiju pohódnoćić?
Wotmołwa:

Njeje aktualizacija trěbna!
Pohódnoćenje na PROFI-wersiju stanje so přez zapodaće kluča k swobodno šaltowanju, kotryž móže so pod "Skazanku" tutoho projekta wužadać. Při tym so žane daty z BASIC-wersije njezhubja!

Prašenje:Móže so pozdźiši čas domain-měna přewjesć?
Wotmołwa:

W principje haj, měli pak so někotre přiměrjenja wobkedźbować!
Wažne: Při změnje serwera měła konfiguracija staremu serwerej wotpowědować, wosebje rozdźělne wersije datoweje banki činja husto problemy (n.př. so přezwuki přeco korektnje njepřewozmu).
Krótke wujasnjenje k postupowanju:

  1. Zawěsćenje datowych bankowych tabulkow a zapisow.. / objects a.. / media
    (pola PROFI-wersije dźe to cyle lochko z admin-toolom "skład/nawrót")
  2. Nowa instalacija systema na nowym serwerje, noweho doma (pola PROFI-wersije prjedy eksistowacu dataju "personal.key" do rjadowaka ../config přenjesć)
    Prefiks tabulki dyrbi staremu wotpowědować!
  3. W datym padźe, hdyž buchu wužiwane, přidatne module instalować.
  4. Začitanje datowych bankowych tabulkow a přenjesenje zawěsćenye rjadowaki (pola PROFI-wersije dźe to zaso cyle jednorje z admin-toolom)
  5. Kontrolu a přiměrjenja wotrězkow přewjesć (wosebje zawjedźene medije su druhdy absolutnje składowane a dyrbja so znowa zapřijeć)
Prašenje:Móže so pozdźišo na SSL přestajić?
Wotmołwa:

Haj, je móžno. K tomu dyrbi so po přestajenju na SSL dataja config.php w rjadowaku ../config manualnje přiměrić a zapis http k https změnić.

Zarjadnistwo objektow

Prašenje:Čehodla njeje hłowna rěč objekta změnjomna?
Wotmołwa:

Při přidaću objekta wužiwa so jako hłowna rěč rěč z (projektowych) opcijow. Změna je jenož móžna, hdyž bu tež wotrězk "Objektne rěče" integrowany a w objektowych opcijach wjacerěčnosć zaswěćena.

Njechaš-li wjacerěčnosć wužiwać, tak měła před přidaćom objektow pod menijowym dypkom "opcije" korektna rěč za wšitke objekty jako předpřistajenje zapisana być. Po standardźe je tam rěč nastajena, kotraž bu při instalaciji wolena.

Modul formulara

Prašenje:Kak móže so pola wubranskich polow předwólba definować?
Wotmołwa:

Dočasnu wólbu za wotpowědne pola definować, je hakle wot wersije 3.36 móžno. K tomu ma so při wotpowědnych zapiskach jako prěnje znamjo "+" zapisać.

Prašenje:Kak hodźi so ličba pola wubrankow rozšěrić?
Wotmołwa:

Po standardźe dawaja 10 opcijow pola wubrankow. Přez trik hodźi so ličba zwyšić.

Dźěla-li so w poslednjej opciji dwaj abo wjace zapřijećow ze znamješkom |, tak steja tute po składowanju jako jednotliwe opcije zwólniwe. 

Prašenje:Čehodla so formular njewotpósła?
Wotmołwa:

Někotři e-mejlowi poskićerjo (n.př. mail.de) njepřistajeja mejlki, kotrež njejsu so přez poskićerja sami rozesłali, we wotpósłanskej adresy pak wobsahuja mjeno e-mailoweho poskićerja name(at)mail(dot)de. BROM CMS/BelCal® pak wotpósćele formulary standardnje z originalnym wotpósłarjom.

Wot wersije 3.43 móže so nětko za tute pady pod "opcije" serwerowa e-mejlka jako nućacy wotpósłar postajić.

 

System reserwowanja - BelCal®

Prašenje:Móže so rezerwowanske zarjadnistwo tež do druhich systemow integrować?
Wotmołwa:

Zarjadnistwo rezerwowanja je specielnje na BROM CMS/BelCal® přiměrjene a běži jenož z tutym systemom. Je pak móžno, kompletny system w framje resp. iFramje zapřijeć. K tomu měła so pod opcijemi objektow sobu dodawana předłoha "BROM CMS only content" přirjadować
Namołwa za jednotliwe objekty je potom n.př.:
<iframe src="[INSTALACISKA-URL]/objects/[OBJEKTNE_MJENO].php" [PARAMETERY]>
[INSTALACISKA-URL] a [OBJEKTNE_MJENO] dyrbja so wězo aktualnym šćežkam přiměrić a za [PARAMETERY] dalše parametry zasadźeć.

Prašenje:Móže so wobličenje płaćizny jenož w zarjadniskim wobłuku spřistupne ćinić?
Wotmołwa:

Po standardźe so při zašaltowanym wobličenju płaćizny tuta w awtomatiskej wotmołwnej mejlce hosćej připósćele. K tomu steja pod opcijemi we formularowym wotrězku mějićelne městna k dispoziciji:

[SINGLE_PRICES] za tabulku z jednotliwymi płaćiznami,
[TOTAL_PRICE] za cyłkownu płaćiznu,
[PRE_PRICE] za ewentualne předpłaćenje,
[RESIDUAL_PRICE] za cyłkownu płaćiznu minus předpłaćenja.

Jeli so tući mějićelne městna wotstronja, zapisuje system płaćizny, tute pak so hosćej njepokazuja resp. připósćelu. Z tym je wobličenje płaćizny jenož w zarjedźe date.

 

Prašenje:Móže so stonowanski popłatk pozdźišo přiměrić?
Wotmołwa:

Normalnje so storněrowanski popłatk awtomatisce po nastajenjach kalkulacije płaćizny wobliči. Wot BelCal® wersije 4.235 sem je móžno, storněrowanski popłatk we wobličenju płaćizny ke rezerwowanju přiměrić. K tomu móže so to pak přez zapodaće dnjow/nocow a/abo přez direktne zapodaće płaćizny stać.

 

Prašenje:Kak móže so zmylkowa zličbowanka korigować?
Wotmołwa:

Direktna korektura wobstejaceje zličbowanki k rezerwowance njeje móžna.

Móže pak so nowa zličbowanka wudźěłać. W tutym padźe so předchadźaca zličbowanka jako njepłaćiwa markěruje. Namołwja so potom předchadźaca zličbowanka k ćišćenju, zda so tuta ze zapiskom „njepłaćiwa“.

Swójske daty / Zarjadnistwo adresow

Prašenje:Čehodla w dokumentaciji wopisane adresowe zarjadnistwo njeje k dispoziciji?
Wotmołwa:

Zarjadnistwo adresow je jenož k dispoziciji, hdyž je znajmjeńša jedna adresa hižo zapisana a přizjewjeny wužiwar tež wobsydstwo-prawa k adresy ma.
Njedyrbjało najebać horjeka pisaneho wuměnjenja adresowe zarjadnistwo k dispoziciji być, zaleži to na tym, zo njeje aktualizacija wot jedneje wersije 2.9x na wersiju 3.x cyle korektnje wotběžała. Zo byšće tole korigowali, dyrbiće rjadowak ../admin/temes na serwerje dospołnje narunać. Potajkim najprjedy wotstronić a potom z tym z aktualizacije znowa přenjesć.

Předhłohi / CSS-dataje - přiměrjenje

Prašenje:Kak hodźi so design změnić resp. přiměrić?
Wotmołwa:

Z BROM CMS/BelCal® dodawaja so wšelake předłohi, kotrež hodźa so jako standardna předłoha pod opcijemi wuzwolić abo jednotliwym objektam přirjadować.
Přiměrjenja předłohow (templates) a wšěch w systemje eksistowacych CSS-datajow smědźa so kóždy čas stać. K tomu namaka so krótke wopisanje w dokumentaciji pod přiměrjenjemi.

Prašenje:Wostanu při aktualizaciji modulow změnjene CSS-dataje zdźeržane?
Wotmołwa:

Haj, CSS-dataje modulow wostanu zdźeržane.
Hdyž modul CSS-dataje wužiwa, dodawaja so tute jako *.org (originalna wersija). Přemjenowanje na *.css stanje so jenož, hdyž wotpowědna CSS-dataja do toho k dispoziciji njebě (n.př. při nowoinstalaciji).

Za přizjewjenych wužiwarjow steji we wěstych časach tež live-support k dispoziciji. Hdyž je live-support online, je k tomu po přizjewjenju wotpowědna namołwa na tutej stronje.

Wočakowane přichodne terminy su:

Wut, 28.05.2024 wot 16:00 hodź. do 17:00 hodź.

Wut, 04.06.2024 wot 16:00 hodź. do 17:00 hodź.

Štw, 04.07.2024 wot 16:00 hodź. do 17:00 hodź.

Husto stajeny prašenja

Na tutym městnje poskićamy někotre wotmołwy husto stajenym prašenjam.

Za Waše prašenje njejsće wotmołwu namakał?
- potom pósćelće nam jednu
mejlku ...

Wopytowarjo
counter
Posledna aktualizacija 11.07.2024